Μέλλοντας Συντελεσμένος — будущее совершённое время (сложное)

Μέλλοντας Συντελεσμένος обозначает действие, которое должно произойти к определённому моменту в будущем. Образуется при помощи частицы θα, вспомогательного глагола έχω в настоящем времени и απαρέμφατο:

θα έχω χτίσει – я построю
θα έχω χτίστει – я построюсь

При спряжении по лицам и числам изменяется только глагол έχω:

Ενεστώτας

 

 

Μέλλοντας Συντελεσμένος

Ενεστώτας

 

 

Μέλλοντας Συντελεσμένος

Лицо

Активная форма

Пассивная форма

Единственное число

1-е

χτίζω

θα έχω   χτίσει

χτίζομαι

θα έχω   χτιστεί

2-е

χτίζεις

θα έχεις   χτίσει

χτίζεσαι

θα έχεις   χτιστεί

3-е

χτίζει

θα έχει   χτίσει

χτίζεται

θα έχει   χτιστεί

Лицо

Множественное число

1-е

χτίζουμε

θα έχουμε   χτίσει

χτιζόμαστε

θα έχουμε   χτιστεί

2-е

χτίζετε

θα έχετε   χτίσει

χτίζεστε

θα έχετε   χτιστεί

3-е

χτίζουν

θα έχουν(ε) χτίσει

χτίζονται

θα έχουν(ε) χτιστεί

 

, , , , , ,

Comments are closed.