Παρατατικός – прошедшее несовершенное время

Παρατατικός обозначает длительное действие, происходившее в прошлом. Образуется путем прибавления к основе глагола настоящего времени (Ενεστώτας) соответствующих окончаний. При употреблении Παρατατικός, говорящий показывает, что действие является незавершенным и длилось какой-то период времени в прошлом: έχτιζα – (я) строил, χτιζόμουν – (я) строился.

Образование Παρατατικός у глаголов Ι спряжения

Ενεστώτας

Παρατατικός

Ενεστώτας

Παρατατικός

Лицо

Активная форма

Пассивная форма

Единственное число

1-е

χτίζω

έχτιζα

χτίζομαι

χτιζόμουν

2-е

χτίζεις

έχτιζες

χτίζεσαι

χτιζόσουν

3-е

χτίζει

έχτιζε

χτίζεται

χτιζόταν

Лицо

Множественное число

1-е

χτίζουμε

χτίζαμε

χτιζόμαστε

χτιζόμαστε

2-е

χτίζετε

χτίζατε

χτίζεστε

χτιζόσαστε

3-е

χτίζουν

έχτιζαν*

χτίζονται

χτίζονταν

*При образовании Παρατατικός у глаголов Ι спряжения активной формы ударение падает на третий слог от конца. Поэтому, если в настоящем времени глагол состоит из двух слогов, то при образовании прошедшего несовершенного времени в начале слова добавляется приращение в виде ударной буквы έ.

Образование Παρατατικός у глаголов ΙΙ спряжения 1-ой категории

Ενεστώτας

Παρατατικός

Ενεστώτας

Παρατατικός

Лицо

Активная форма

Пассивная форма

Единственное число

1-е

αγαπώ (-άω)

αγαπούσα

αγαπιέμαι

αγαπιόμουν

2-е

αγαπάς

αγαπούσες

αγαπιέσαι

αγαπιόσουν

3-е

αγαπά (-άει)

αγαπούσε

αγαπιέται

αγαπιόταν

Лицо

Множественное число

1-е

αγαπάμε (-ούμε)

αγαπούσαμε

αγαπιόμαστε

αγαπιόμαστε

2-е

αγαπάτε

αγαπούσατε

αγαπιέστε

αγαπιόσαστε

3-е

αγαπάν (-ούν) (ε)

αγαπούσαν

αγαπιούνται

αγαπιόνταν

Образование Παρατατικός у глаголов ΙΙ спряжения 2-ой категории

Ενεστώτας

Παρατατικός

Ενεστώτας

Παρατατικός

Лицо

Активная форма

Пассивная форма

Единственное число

1-е

εξηγώ

εξηγούσα

εξηγούμαι

εξηγόμουν

2-е

εξηγείς

εξηγούσες

εξηγείσαι

εξηγόσουν

3-е

εξηγεί

εξηγούσε

εξηγείται

εξηγόταν

Лицо

Множественное число

1-е

εξηγούμε

εξηγούσαμε

εξηγούμαστε

εξηγόμαστε

2-е

εξηγείτε

εξηγούσατε

εξηγείστε

εξηγόσαστε

3-е

εξηγούν

εξηγούσαν

εξηγούνται

εξηγούνταν

 

, , , , , , ,

Comments are closed.