Αόριστος — прошедшее совершенное время

Αόριστος обозначает законченное действие в прошлом, и образуется путем прибавления к основе глагола соответствующих окончаний.

В греческом языке различают два вида аориста глаголов активной формы Ι спряжения: сигматичный аорист (συγματικός αόριστος) и асигматичный аорист (άσυγμος αόριστος).

Cигматичный аорист образуется путем прибавления к основе настоящего времени следующих окончаний:

Лицо

Ед. чиcло

Мн. число

Окончания

1-е

-σα

-σαμε

2-е

-σες

-σατε

3-е

-σε

-σαν(ε)

 

Лицо

Ενεστώτας

Αόριστος

Единственное число

1-е

χτίζω

έχτισα

2-е

χτίζεις

έχτισες

3-е

χτίζει

έχτισε

Лицо

Множественное число

1-е

χτίζουμε

χτίσαμε

2-е

χτίζετε

χτίσατε

3-е

χτίζουν

έχτισαν

1. Причём, если основа глагола в настоящем времени заканчивается на согласный, то при прибавлении к основе вышеуказанных окончаний, происходят следующие изменения:

а) π, β, φ, πτ, φτ + σα = -ψα

επιτρέπω – επέτρεψα, κόβω – έκοψα, γράφω – έγραψα, απορρίπτω – απέριψα, αστράφτω – άστραψα

б) κ, γ, χ, χν, σκ, σσ, ττ + σα = -ξα

πλέκω – έπλεξα, ανοίγω – άνοιξα, τρέχω – έτρεξα, δείχνω – έδειξα, υπαρχω – υπήρξα, διδάσκω – δίδαξα, απαλλάσσω – απάλλαξα, πράττω – έπραξα

в) τ, θ, ζ, ν, σ + σα = -σα

θέτω – έθεσα, νοιώθω – ένοιωσα, βαδίζω – βάδισα, κλείνω – έκλεσα, αρέσω – άρεσα

2. Если основа глагола в настоящем времени оканчивается на гласный или диграф, то происходят следующие изменения:

а) α, ει, υ, ου + σα = -σα

σκάω – έσκασα, αποκλείω – απέκλεισα, λύω – έλυσα, ακούω – άκουσα

б) ε + σα = -ευσα

ρέω – έρρευσα, αναπνέω – ανάπνευσα

в) αι, αυ, ευ + σα = -ψα

καίω – έκαψα, παύω – έπαψα, δουλεύω — δούλεψα

Асигматичный аорист глаголов активной формы Ι спряжения образуется путем прибавления к основе настоящего времени следующих окончаний:

Лицо

Ед. чиcло

Мн. число

Окончания

1-е

-αμε

2

-ες

-ατε

3

-αν(ε)

 

Лицо

Ενεστώτας

Αόριστος

Единственное число

1-е

φέρω

έφερα

2-е

φέρεις

έφερες

3-е

φέρει

έφερε

Лицо

Множественное число

1-е

φέρουμε

φέραμε

2-е

φέρετε

φέρατε

3-е

φέρουν

έφεραν

Асигматичный аорист образуют следующие глаголы:

а) неправильные глаголы (ανώμαλα ρήματα)

βλέπω – είδα, λέω – είπα, πίνω – ήπια, παίρνω – πήρα

б) глаголы с характером основы λ (λλ), λν, μ, ρ, ρν

θέλω –ήθελα, φέρω – έφερα

в) глаголы на -ινω, -υνω, -ανω

κλίνω – έκλινα, κάνω – έκανα

г) большинство глаголов на –αίνω

ζεσταίνω – ζέστανα, μαθαίνω – έμαθα

Αόριστοςглаголов ΙΙ спряжения активной формы

Прошедшее время Αόριστος глаголов II спряжения 1-ой и 2-ой категории активной формы образуется путем прибавления к основе глагола в настоящем времени следующих окончаний:

Лицо

Ед. чиcло

Мн. число

Окончания

1-е

-ησα

-ήσαμε

2-е

-ησες

-ήσατε

3-е

-ησε

-ησαν

 

Лицо

Ενεστώτας

Αόριστος

Единственное число

1-е

αγαπώ (-άω)

αγάπησα

2-е

αγαπάς

αγάπησες

3-е

αγαπά (-άει)

αγάπησε

Лицо

Множественное число

1-е

αγαπάμε (-ούμε)

αγαπήσαμε

2-е

αγαπάτε

αγαπήσατε

3-е

αγαπάν (-ούν) (ε)

αγάπησαν

Образование Αόριστος глаголов пассивной формы происходит при помощи добавления соответствующих окончаний ( -[η]θηκα, -στηκα, -χτηκα, -ευτηκα, -φτηκα) к основе аориста активной формы.

Если в аористе глаголы первого спряжения активной формы имеют окончание –σα, то в пассивной форме прибавляется окончание -θηκα или -στηκα:

δένω > έδεσα — δένομαι> δέθηκα
ετοιμάζω > ετοίμασα – ετοιμάζομαι > ετοιμάστηκα
πληρώνω > πλήρωσα – πληρώνομαι > πληρώθηκα

Лицо

Ενεστώτας

Αόριστος

Ενεστώτας

Αόριστος

Активная форма

Пассивная форма

Единственное число

1-е

πληρώνω

πλήρωσα

πληρώνομαι

πληρώθηκα

2-е

πληρώνεις

πλήρωσες

πληρώνεσαι

πληρώθηκες

3-е

πληρώνει

πλήρωσε

πληρώνεται

πληρώθηκε

Лицо

Множественное число

1-е

πληρώνουμε

πληρώσαμε

πληρωνόμαστε

πληρωθήκαμε

2-е

πληρώνετε

πλήρωσατε

πληρώνεστε

πληρωθήκατε

3-е

πληρώνουν

πλήρωσαν

πληρώνονται

πληρώθηκαν

Если глаголы Ι спряжения активной формы в аористе имеют окончание –ξα, то в пассивной форме прибавляется окончание -χτηκα:

πλέκω > έπλεξα – πλέκομαι > πλέχτηκα

Если в аористе глаголы Ι спряжения активной формы имеют окончание –ψα, то в пассивной форме прибавляется окончание -φτηκα:

ανάβω > άναψα – ανάβομαι > ανάφτηκα

Если в аористе глаголы Ι спряжения активной формы имеют окончание –εψα, то в пассивной форме прибавляется окончание -ευτηκα:

μαζέυω > μάζεψα – μαζεύομαι > μαζεύτηκα
παντρεύω > πάντρεψα – παντρεύομαι > παντρεφτηκα
γιατρεύω > γιάτρεψα – γιατρεύομαι > γιατρεύτηκα

Если в аористе глаголы ΙΙ спряжения активной формы имеют окончание –ησα, то в пассивной форме прибавляется окончание -ηθηκα:

αγαπώ > αγάπησα – αγαπιέμαι > αγαπήθηκα

Если в аористе глаголы ΙΙ спряжения активной формы имеют окончание –εσα, то в пассивной форме прибавляется окончание -εθηκα, -εστηκα:

συγχωρώ > συγχώρεσα – συγχωρούμαι > συγχωρέθηκα
καλώ > κάλεσα – καλούμαι > καλέστηκα

Если в аористе глаголы ΙΙ спряжения активной формы имеют окончание –ηξαи –αξα, то в пассивной форме прибавляется окончание -ήχτηκαи -άχτηκα:

τραβώ > τράβηξα – τραβιέμαι > τραβήχτηκα
πετώ > πέταξα – πετιέμαι > πετάχτηκα

Стоит отметить, что некоторые глаголы не имеют пассивной (страдательной) формы, так же как некоторые глаголы не имеют активной формы.

При образовании прошедшего совершенного времени Αόριστος, ударение всегда стоит на третьем слоге от конца слова. В случае, если слово состоит из двух слогов, то в начале слова добавляется приращение в виде буквы έ, на которую и будет падать ударение.

 

, , , , , , , ,

Comments are closed.